Pedagogik

 

Vår verksamhet tar självklart avstamp i Läroplanen för förskolan (98/16). Vi vill erbjuda en inbjudande och kreativ plats där barn kan utforska sina egna frågor tillsammans med medforskande pedagoger. Pedagoger som är nyfikna, lyssnar och skapar förundran ger barnen möjlighet att växa och lära tillsammans. Vi arbetar därför projekterande, där barns egna intressen fungerar som utgångspunkt för planeringen av undervisning. Vi ser barnen som nyfikna, kreativa och med en drivkraft att lära sig. Vi fäster stor vikt vid att barnen ska få ingå i mindre grupper under större delen av dagen. Vi tror att lärande sker bäst i mindre grupp, där gruppen ger möjlighet till ett dynamiskt samspel där alla får växa och känna sig som resurser i gruppens gemensamma utforskande.

Vi fäster också stor vikt vid olika estetiska uttrycksformer. Att få tillgång till flera språk, flera sätt att uttrycka sig, exempelvis genom konstruktion, målande, drama, sång och musik, ser vi som ett led i att öka barns delaktighet i och inflytande över verksamheten. Vi tror också att det gemensamma skapandet ökar förståelsen och respekten för varandra och varandras olikheter. Att få undersöka fenomen genom flertalet uttryckssätt vidgar också förståelsen för dessa och genererar nya frågor att utforska tillsammans.

Den pedagogiska miljön utgör det sammanhang där barnen får rika möjligheter till ett lustfyllt lärande som präglas av glädjen att berätta, lyssna och utforska världen tillsammans med andra. Därför fäster vi stor vikt vid att våra miljöer ska vara så inbjudande och utmanande som möjligt.

 

Vinterlek

 

Läs mer och spara ner pdf med svensk läroplan för förskola »